MCGP 3rd Intake (2015 – 2017)

MCGP 3rd Intake (2015 – 2017)

Image
 1. Dr. Balasooriya Gedara Mahinda Abeyrathne
 2. Dr. Udara Priya Vijaya Ashoka Ariyasinghe
 3. Dr. B H A K De Silva
 4. Dr. Dhanapala Mudiyanselage Upali Chandra Bandara Dhanapala
 5. Dr. Adam Bawa Mohamed Faizal
 6. Dr. Hathadura Kapila Ganesh Fernando
 7. Dr. Dinesh Janaka Hettiarachchi
 8. Dr. Dineshani Hettiarachchi
 9. Dr. Divulapitiya Kankanamage Ashoka Nihal Jayathilaka
 10. Dr. Ajanthan Joseph Prathapkumara Jeyaseelan
 11. Dr. Maddumage Don Indika Karunamuni
 12. Dr. Viraj Chamika Dias Kudagama 
 13. Dr. Hewa Galamulage Upul Ajith Kumara
 14. Dr. Suriyanath Manoranjanalage Mahinda Manoranjana
 15. Dr. Koranelisda Koralalage Don Jude Sriyanjan Kumara Perera
 16. Dr. Jithendri Samandani Chandrasiri Perera 
 17. Dr. C B Raigamkorale
 18. Dr. Wevita Vidanalage Gayan Rushira Ranasinghe
 19. Dr. Pubudu Sampath Ranaweera
 20. Dr. Hewa Maddumage Roshantha
 21. Dr. Eesan Sasithary
 22. Dr. Nawalage Dona Vidarshi Senanayake
 23. Dr. Sampathawaduge Marina Madushani Silva
 24. Dr. Sinthathurai Sivanatha
 25. Dr. Warnakulasuriya Denesh Niwantha Tissera
 26. Dr. Anil Kenneth Weerasinghe
 27. Dr. Chandra Kumara Wijewardhane