2017 courses

MCGP Examination – 2015 / 2017 (27) – 3rd Intake

Image
– Dr. Balasooriya Gedara Mahinda Abeyrathne– Dr. Dinesh Janaka Hettiarachchi– Dr. Hewa Galamulage Upul Ajith Kumara– Dr. Pubudu Sampath Ranaweera
– Dr. Udara Priya Vijaya Ashoka Ariyasinghe– Dr. Dineshani Hettiarachchi– Dr. Suriyanath Manoranjanalage Mahinda Manoranjana– Dr. Hewa Maddumage Roshantha
– Dr. B H A K De Silva– Dr. Divulapitiya Kankanamage Ashoka Nihal Jayathilaka– Dr. Koranelisda Koralalage Don Jude Sriyanjan Kumar Perera– Dr. Eesan Sasithary
– Dr. Dhanapala Mudiyanselage Upali Chandra Bandara Dhanapala– Dr. Ajanthan Joseph Prathapkumara Jeyaseelan– Dr. Jithendri Samandani Chandrasiri Perera– Dr. Nawalage Dona Vidarshi Senanayake
– Dr. Adam Bawa Mohamed Faizal– Dr. Maddumage Don Indika Karunamuni– Dr. C B Raigamkorale– Dr. Sampathawaduge Marina Madushani Silva
– Dr. Hathadura Kapila Ganesh Fernando– Dr. Viraj Chamika Dias Kudagama– Dr. Wevita Vidanalage Gayan Rushira Ranasinghe– Dr. Sinthathurai Sivanatha
– Dr. Warnakulasuriya Denesh Niwantha Tissera– Dr. Anil Kenneth Weerasinghe– Dr. Chandra Kumara Wijewardhane